สอบการไฟฟา

คัดข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,วิศวกรสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 2555

เข้าดูที่นี่ www.testthai.net
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ก.ฟ.ภ.) ทุกตำแหน่งล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ โทร 083-1514162
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
- แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบทุกตำแหน่งล่าสุด
- พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
- วิศวกร (โยธา)
- วิศวกร (ไฟฟ้า)
- วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม)
- พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
- นักพัสดุ และตำแหน่งอื่นๆ
- นักการเงิน
- พนักงานบบัญชี
- พนักงานช่าง (โยธา)
- พนักงานช่าง (เครื่องกล)
- และตำแหน่งอื่นๆ

-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน / ปฎิบัตรการ
- นายช่างโยธาปฎิบัติงาน / ปฎิบัติการ
- นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
- พนักงานปกครองปฎิบัติงาน
- พนักงานจัดเก็บรายได้
- พนักงานห้องสมุดปฎิบัติงาน
- เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฎิบัติงาน / ปฎิบัติการ
- นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
- วิศวกรโยธาและตำแหน่งอื่นๆ 083-1514162
http://www.testthai.net/thread.php?fid=59